Aydınlatma Metni

 

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SOSYAL YARDIM TALEP FORMU
AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. 6698 sayılı Kanun kapsamında belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi veri sorumlusu olarak KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI aşağıdaki şartlarda işleyecektir. 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Hemşerilerimizin kişisel verileri, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereği belediyemize yapmış oldukları başvurularda sunulacak hizmetler için kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, sosyal yardım verilmesinin şartlarını düzenlemek ve bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek, kamusal faaliyetlerde kullanmak, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmek ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek tüm hizmetlerin ifası amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat esaslarına uygun olmak kaydıyla kayıt altına alınarak işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği ile Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu kapsamda kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, varsa tapu kayıtlarınız, sosyal güvenlik kurumu kayıtlarınız, gelir düzeyiniz, barınma bilgileriniz, ailenizde kronik/ bakıma muhtaç hasta olup olmadığına dair bilgileriniz, hanenizde yaşayanlara dair bilgiler, engel durumunuz, kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak size ait bilgi ve belgeler belediyemiz tarafından işlenebileceği gibi yasal mevzuata uygun olarak yapılacak işlemlerin zorunlu kıldığı/ izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, kamu kurumları ve lokasyon bilgisi gibi hizmetin ifası için zorunlu olan bilgileriniz 3. Kişilerle paylaşılabilecektir. Sosyal yardım talep eden hemşerilerimize ait yukarda bahsedilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca gerektiğinde elektronik onay gerektiğinde ise onay ve ıslak imzalarıyla yazılı olarak veya kurumsal web sitemiz üzerinden belediyenin uygun gördüğü çeşitli yöntemlerle toplanabilir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’nın İhsaniye Mahallesi, Müneccimbaşı Sokak, No:5/A Selçuklu/KONYA adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce yazılı olarak bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Açık Rıza Beyanı
 
 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SOSYAL YARDIM TALEP FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİ
 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını gösteren sosyal yardım talep formu aydınlatma metnine uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 
 
Açık rızanız kapsamında, belediyemiz sosyal yardım faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Belediyemiz faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, yardım faaliyetleri için yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz belediyemiz şirketleri dâhil olmak üzere yardımların ulaştırılabilmesi için kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları, şehrimiz ilçe belediyeleri ve yardım faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflar ile yasal sınırlamalar çerçevesinde paylaşılabilir.
 
Yardım talep eden vatandaşlarımız işbu formu imzalamakla, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Talep Formu Aydınlatma Metninde yer alan hususların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanuna uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları ve kuruluşlar ile yardım talebinin amacıyla sınırlı ve bağlantılı olmak üzere paylaşılmasına, veri sorumlusunun sosyal yardım talep formunda belirtilen hizmetlerini sunulabilmesi için paylaşımın gerekli ve/veya zorunlu olduğu özel kuruluşlarla da kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar dâhilinde paylaşılmasına dair gerekli aydınlatmanın şahsına mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, açık rıza ve aydınlatma metninin tamamını eksiksiz şekilde okuyup anladığını, ayrıca sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati halleri haricinde de kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine açık rızası bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.
Başvuru Formu

Başvuru Şartlarını Kabul Ediyorum

Bekar
Evli
Yok
1
2
Daha Fazla
Yok
1
2
Daha Fazla
Kira
Ev Sahibi
Ücretsiz Oturuyorum

Yukarıda verdiğim bilgilerin bana ait ve doğru olduğunu, verdiğim bilgilerle ilgili ya da diğer bilgilerle ilgili talep edilecek belgeleri temin edeceğimi ve belediyeye teslim edeceğimi taahhüt ederim. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı inceleme sonrası yardım talebimi kabul etme ya da etmeme hakkının olduğunu, kabul etmemesi durumunda herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğünün olmadığını biliyor ve kabul ediyorum.
Tarafıma sosyal yardım yapılması ve verdiğim bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi durumunda, aldığım yardımın maddi karşılığını yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.